Normativa

L’Associació Catalana d’Esport Adaptat està inscrita a la secció 1a. del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i es regeix per les següents normatives:

  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
  • Llei de L’esport de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol de la Generalitat de Catalunya
  • Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport
  • Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.
  • Llei 25/2015, del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme.
  • Llei Orgánica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor, en el seu article 13. Revisió d’agost de 2015.