Informació institucional

El 23 de novembre de 2017 es contitueix l’Associació Catalana d’Esport Adaptat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’Associació Catalana d’Esport Adaptat, segons els seus estatuts, són:

  1. Representar els socis afiliats (clubs, agrupacions, fundacions, associacions, etc., de caire esportiu), en totes les seves modalitats esportives, davant de tots els organismes, estaments o entitats, tant públics com privats.
  2. Promoure i divulgar l’esport adaptat dins de l’àmbit territorial d’actuació de l’associació.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  1. Establir els criteris i línies d’actuació homogènies entre els seus socis per tal que puguin ser representats per l’associació davant d’organismes, estaments i entitats, tant públics com privats
  2. La creació i organització dels esdeveniments d’esport adaptat propis de l’associació, tant a nivell competitiu com a nivell de promoció de l’esport adaptat a Catalunya.

En queda exclòs tot ànim de lucre.