Constitució de l’Associació Catalana d’Esport Adaptat (ACEA)

Amb la denominació Associació Catalana d’Esport Adaptat es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’Associació Catalana d’Esport Adaptat són:

  1. Representar els socis afiliats (clubs, agrupacions, fundacions, associacions, etc., de caire esportiu), en totes les seves modalitats esportives, davant de tots els organismes, estaments o entitats, tant públics com privats.
  2. Promoure i divulgar l’esport adaptat dins de l’àmbit territorial d’actuació de l’associació.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  1. Establir els criteris i línies d’actuació homogènies entre els seus socis per tal que puguin ser representats per l’associació davant d’organismes, estaments i entitats, tant públics com privats
  2. La creació i organització dels esdeveniments d’esport adaptat propis de l’associació, tant a nivell competitiu com a nivell de promoció de l’esport adaptat a Catalunya.

Vegeu el missatge de benvinguda del president de l’ACEA, el Sr. Pere Prat i Tomás.